Podstawy formalnoprawne nauczania zdalnego


.Od 1 października 2018 r., obowiązuje nowe

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r w sprawie studiów

Fragment Rozporządzenia dotyczący kształcenia na odległość:

Rozdział 5 Kształcenie na odległość

§ 12. 1. Zajęcia mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, jeżeli spełniono łącznie następujące wymagania:
1) nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące zajęcia są przygotowani do ich realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a realizacja zajęć jest na bieżąco kontrolowana przez uczelnię;
2) dostęp do infrastruktury informatycznej i oprogramowania umożliwia synchroniczną i asynchroniczną interakcję między studentami a nauczycielami akademickimi i innymi osobami prowadzącymi zajęcia;
3) zapewniono materiały dydaktyczne opracowane w formie elektronicznej;
4) studenci mają możliwość osobistych konsultacji z nauczycielami akademickimi i innymi osobami prowadzącymi zajęcia w siedzibie uczelni lub w jej filii;
5) weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się odbywa się przez bieżącą kontrolę postępów w nauce, z tym że przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia odbywa się w siedzibie uczelni lub w jej filii;
6) studenci odbyli szkolenia przygotowujące do udziału w tych zajęciach.

2. W przypadku zajęć kształtujących umiejętności praktyczne metody i techniki kształcenia na odległość mogą być wykorzystywane pomocniczo.

3. W uzasadnionych przypadkach egzaminy kończące określone zajęcia, za zgodą rektora, mogą odbywać się poza siedzibą uczelni lub poza jej filią z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu egzaminu i jego rejestrację.

§ 13. Liczba punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie może być większa niż 50% liczby punktów ECTS, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.

W przypadku studiów rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020, liczba godzin zajęć  w kształceniu na odległość pozostaje taka sama jak w starym rozporządzeniu (por. § 42 nowego Rozporządzenia):


§ 42. W przypadku studiów rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020, liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie może być większa niż 60% ogólnej liczby godzin zajęć dydaktycznych określonych w programach studiów.

Cały tekst Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r w sprawie studiów

 Stare Rozporzadzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Pensum dydaktyczne a zajęcia zdalne w Uniwersytecie Jagiellońskim

W Uniwersytecie Jagiellońskim od wielu lat istnieje możliwość uzyskania w pensum dydaktycznym przelicznika „2 za 1” dla nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia zdalne w oparciu o przygotowane przez siebie materiały dydaktyczne, po uzyskaniu akceptacji Kierownika Centrum Zdalnego Nauczania, a mianowicie w świetle par. 3 pkt. 12.5 Regulaminu pracy UJ:

Dziekan może zastosować nastepujące przeliczniki:

za 1 godzinę zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w oparciu o przygotowane przez siebie materiały dydaktyczne, po uzyskaniu akceptacji osoby wskazanej przez Prorektora UJ ds. dydaktyki – do 2 godzin obliczeniowych.

Decyzją Prorektora UJ ds. dydaktyki osobą tą jest Kierownik Centrum Zdalnego Nauczania, dr Jacek Urbaniec.

Zasady przyznawania przelicznika „2 za 1”

Oto zasady przyznawania przelicznika „2 za 1”:

 1. Aby uzyskać przelicznik „2 za 1”, kurs musi spełniać 2 podstawowe warunki:
  • odbywać się w oparciu o e-materiały dydaktyczne w przeważającej części autorstwa nauczyciela akademickiego wnioskującego o przelicznik „2 za 1”;
  • zawierać aktywności zdalne ze studentami podczas trwania kursu takie jak: moderowane fora dyskusyjne, wideoczaty (wirtualne klasy), sprawdzanie zadań wysyłanych przez studentów, testy sprawdzające przyswojenie wiedzy przez studentów.
 1. Przelicznik „2 za 1” przysługuje tylko pracownikom UJ zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę albo mianowanie, a kurs odbywa się w ramach pensum dydaktycznego.
 1. Kurs powinien odbywać się na oficjalnej platformie zdalnego nauczania Pegaz. W uzasadnionych przypadkach (np. wspólny projekt dydaktyczny kilku uczelni) kurs może, za zgodą Kierownika Centrum Zdalnego Nauczania, odbywać się na innej platformie.
 1. W przypadku prowadzenia przez nauczyciela akademickiego takich samych zajęć w kilku grupach ćwiczeniowych przelicznik „2 za 1” przysługuje tylko dla jednej z tych grup.
 1. W kolejnym roku akademickim, w którym jest prowadzony dany kurs, przelicznik „2 za 1” nie przysługuje, chyba że nastąpiła istotna modyfikacja e-materiałów dydaktycznych przez nauczyciela akademickiego.
 1. Ograniczenia określone w pkt 4 i pkt 5 nie znajdują zastosowania w sytuacji, gdy liczba godzin przewidziana dla danego kursu jest realizowana w całości stacjonarnie, a zajęcia zdalne stanowią jedynie dodatkowe uzupełnienie lub wzbogacenie zajęć stacjonarnych (zajęcia zdalne dodatkowe).
 1. Przed rozpoczęciem zajęć w danym semestrze, w przypadku których będzie składany wniosek o przelicznik „2 za 1”, nauczyciel akademicki powinien zgłosić ten fakt Kierownikowi Centrum Zdalnego Nauczania najpóźniej przed początkiem semestru w formie pisemnej lub za pomocą formularza elektronicznego (Punkt 7 nie dotyczy pracowników Wydziału Nauk o Zdrowiu i Wydziału Lekarskiego, gdzie zgłaszanie kursów do przelicznika „2 za 1” odbywa się poprzez Dziekanat).
 1. Opinia jest wydawana przez Kierownika Centrum Zdalnego Nauczania dopiero po przeprowadzeniu zajęć, w przypadku których został złożony wniosek o przelicznik „2 za 1”.
 1. E-materiały dydaktyczne przygotowane przez nauczyciela akademickiego muszą uwzględniać wymagania w zakresie ochrony praw autorskich.