Podstawy formalnoprawne nauczania zdalnego na UJ

Aktualny stan prawny dotyczący zdalnych egzaminów

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym wciąż można przeprowadzać egzaminy zdalne na platformie Pegaz-Egzaminy w oparciu o:

Ustawę z dnia 20 lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (szczególnie art. 76a):
Uczelnia może zorganizować weryfikację osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów, w szczególności przeprowadzać zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia, poza siedzibą uczelni lub poza jej filią przy użyciu środków komunikacji elektronicznej […]

Szczegółowe przepisy na poziomie UJ (m.in. wybór technologii do przeprowadzania egzaminów, sposób ogłaszania terminów egzaminów) zawarte są w:

Zarządzeniu nr 131 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 17 listopada 2020 roku:
Zwracamy uwagę, że zgodnie z §1 pkt 6 zarządzenia stwierdza się, że:

  • Dodatkowe zasady i ograniczenia w przeprowadzaniu egzaminów zdalnych mogą być wprowadzone przez Dziekana.

Zarządzenie nr 53 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 maja 2021 roku

w sprawie: organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022 (nie dotyczy Collegium Medicum)


Nowe rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021

Rozporządzenie dotyczy czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021 roku
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


Komunikat Władz Rektorskich dotyczący aspektów techniczno-prawnych kształcenia zdalnego

Komunikat dotyczy aspektów techniczno-prawnych kształcenia zdalnego, w tym zawiera informacje o platformach i ograniczeniach nagrywania zajęć.

Komunikat nr 29 Prorektora UJ ds. dydaktyki z dnia 16 października 2020 roku
w sprawie: wytycznych w zakresie organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość


Uchwała w sprawie ustalenia zasad i warunków uczestnictwa w wykładach (zasada otwartości wykładów)

Zawiera informację o tym, że zasada otwartości wykładów na Uniwersytecie Jagiellońskim nie dotyczy wykładów przeprowadzanych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Uchwała nr 88/X/2020 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 października 2020 roku w sprawie: ustalenia zasad i warunków uczestnictwa w wykładach


Komunikat w sprawie korzystania z nagrań zajęć dydaktycznych przez studentów i doktorantów UJ

Zawiera informację o prawach majątkowych Uniwersytetu do nagrań zajęć oraz o ochronie tych praw.

Komunikat nr 37 Prorektora UJ ds. dydaktyki z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie: korzystania z nagrań zajęć dydaktycznych przez studentów i doktorantów UJ

  • Deklaracja dostępności